Adatvédelem

Tisztelt Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy a Biztonsagpiac.hu 2014. októberétől a Biztonságpiac.hu Kft.-vel együttműködésben üzemelteti tovább a biztonsagpiac.hu oldalt. A szolgáltatás használatához az együttműködés kezdetétől technikai okokból szükségessé válik, hogy a felhasználók adatait a Biztonságpiac.hu Kft. is kezelhesse az alábbi adatkezelési szabályok keretei között. Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2014. január 1.-től új adatvédelmi szabályzat váltja fel a jelenleg hatályos adatvédelmi irányelveket. Az új adatvédelmi szabályzat az alábbiakban olvasható:
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

(érvényes: 2015. január 1.-től)
Felhasználási feltételek és adatvédelem röviden

1. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Biztonsagpiac.hu (1138 Budapest, Népfürdő u. 21/a) és a Biztonságpiac.hu Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 21/a) (a továbbiakban Biztonsagpiac.hu vagy Adatkezelő) mint adatkezelő, magukra nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak, úgy mint az

A Biztonsagpiac.hu online szolgáltatás (a továbbiakban: Biztonsagpiac.hu) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek elérhetők a http://biztonsagpiac.hu/adatvedelem webcímen.

A Biztonsagpiac.hu fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására.

Biztonsagpiac.hu jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására a Biztonsagpiac.hu által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. Biztonsagpiac.hu előzetesen, a www.biztonsagpiac.hu honlapon elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást a Szabályzat módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Szabályzat elérhetőségét, a felhasználót megillető_azonnali hatályú felmondás (leiratkozás) feltételeiről szóló tájékoztatást.

2. FOGALMAK

2.1. személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

2.12. adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – személyes adatok feldolgozását végzi.

2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.15. érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akire vonatkozóan az adatkezelés folyik. Jelen Szabályzat alapján a biztonsagpiac.hu felhasználói érintettek.

2.16. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.18. Hatóság: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

3. A Biztonsagpiac.hu ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

3.1. A Biztonsagpiac.hu szolgáltatás során személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul. Az érintett által szolgáltatott adatok tekintetében az adatkezeléshez történt hozzájárulást a Biztonsagpiac.hu vélelmezi. A Biztonsagpiac.hu szolgáltatás nyújtása során különleges adat nem kezelhető.

Személyes adat – az érintett számára adott tájékoztatásban megjelölttől eltérő célra – kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) a Biztonsagpiac.hu-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) a Biztonsagpiac.hu vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ezen esetekben a Biztonsagpiac.hu a személyes adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3.2. Személyes adatot kezelni csak a jelen Szabályzatban meghatározott célokból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak.

3.3. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

3.4. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájáruló nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

3.5. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintettet tájékoztatni kell arról is, hogy az adatkezelés önkéntes, vagy a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el.

3.6. A Biztonsagpiac.hu által a szolgáltatás teljesítésére igénybe vett adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Biztonsagpiac.hu határozza meg.

Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Biztonsagpiac.hu felel.

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Biztonsagpiac.hu rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Biztonsagpiac.hu rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.

Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

Az érintettel szemben a Biztonsagpiac.hu felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Biztonsagpiac.hu mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

A Biztonsagpiac.hu az általa igénybe vett adatfeldolgozók folyamatosan aktualizált listáját (név, székhely) a www.biztonsagpiac.hu/adatvedelem oldalon feltünteti.

3.7. Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést

a) valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy
b) olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.

Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet – kérelmére – tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Biztonsagpiac.hu és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

3.8. Személyes adatot Biztonsagpiac.hu harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek a 3.1.-3.4. pontokban, illetve a 3.12. pontban előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha

a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy
b) a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a jelen pontban foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3.9. Az érintett kérelmezheti a Biztonsagpiac.hu-nál

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére Biztonsagpiac.hu tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Biztonsagpiac.hu az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából elektronikus adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Biztonsagpiac.hu köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Biztonsagpiac.huhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását Biztonsagpiac.hu csak a jelen pontban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén Biztonsagpiac.hu írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről Biztonsagpiac.hu a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

3.10. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Biztonsagpiac.hu rendelkezésére áll, a személyes adatot a Biztonsagpiac.hu helyesbíti.

3.11. A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett a jelen pont szerint kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Biztonsagpiac.hu zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Biztonsagpiac.hu megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Biztonsagpiac.hu az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Biztonsagpiac.hu tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek a jelen pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

3.12. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Biztonsagpiac.hura vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Biztonsagpiac.hu, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Biztonsagpiac.hu a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha Biztonsagpiac.hu az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.13. Biztonsagpiac.hu köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Biztonsagpiac.hu, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Biztonsagpiac.hu-nak és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

A biztonsagpiac.hu weboldal szolgáltatással kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Biztonsagpiac.hu egyedi esetben közvetlenül, az érintettek jelentős körét érintő adatkezelési művelet elvégzése esetén a jelen szabályzat 3.5. pontja szerint, a www.biztonsagpiac.hu/adatvedelem oldalon tájékoztatja az érintetteket.

4.1. biztonsagpiac.hu weboldal felhasználóinak adatai

4.1.1. Az adatkezelés célja: a biztonsagpiac.hu oldalakon nyújtott szolgáltatások egy regisztrációval történő igénybe vétele lehetőségének biztosítása. A honlap látogatása során a Biztonsagpiac.hu a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a felhasználói adatokat.

Az érintettek külön hozzájárulása esetén az adatkezelés célja továbbá, hogy a Biztonsagpiac.hu közvetlen üzletszerzés vagy reklám céljából a későbbiekben az érintettek részére az általuk megadott elérhetőségeken kapcsolatfelvételt kezdeményezzen vagy reklámot küldjön.

4.1.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

4.1.3. A kezelt adatok köre:

A szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe, név; Felhasználónév; E-mail cím; Jelszó;

Reklám vagy közvetlen üzletszerzési célból önkéntesen megadható adatok köre: Cím; Nem; Telefonszám;Legmagasabb iskolai végzettség; Családi állapot; Okostelefon típusa;

4.1.4. Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

4.1.5. A Biztonsagpiac.hu cookie-t használ.

4.2. Honlap statisztika

4.2.1. Az adatkezelés célja: a felhasználói szokások elemzése.

4.2.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett külön hozzájárulása.

4.2.3. A kezelt adatok köre: a látogatás időpontja, IP cím, nyelvi beállítás a felhasználó gépén, küldő oldal webcíme, amennyiben keresőből érkezett, úgy a keresett kulcsszó, megtekintett oldalak száma, megtekintett oldalak webcímei, böngésző adatai, képernyőfelbontás.

4.2.4. Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

4.3. A Biztonsagpiac.hu piackutatási és nyereményjáték adatbázis

4.3.1. A Biztonsagpiac.hu kutatásaiban csak erre vonatkozó kifejezett regisztráció után lehet részt venni.

4.3.2. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók szegmentálása, piackutatások és az azokkal egybekötött nyereményjátékok lebonyolítása, nyeremények kiküldése.

4.3.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a; a nyertesek neve és lakcíme megőrzése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A felhasználók a regisztrációval hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Biztonsagpiac.hu piackutatásaival kapcsolatosan meghívót küldjön részükre vagy egyéb módon kapcsolatfelvételt kezdeményezzen az általuk szolgáltatott elérhetőségeken. Az egyes kutatások során adott válaszokat Biztonsagpiac.hu a regisztrációs adatoktól elkülönítve, személyazonosításra alkalmatlan módon kezeli. A személyes adatok módosítására és törlésére a regisztrációs azonosítóval belépve van lehetőség.

4.3.4. e-mail cím, jelszó, irányítószám, nem, születési év, végzettség, település típusa, dolgozik-e, lakóhely megyéje, családi állapot, háztartás mérete, háztartás jövedelme, lapolvasási szokások, internet használati szokások, érdeklődési kör, felhasználói azonosítószám, regisztráció dátuma, kitöltés időpontja, a böngésző és az operációs rendszer típusa, a képernyő felbontása, belépések időpontja és IP címe, kilépések időpontja, a nyertesek lakcíme.

4.3.5. az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig. Az adatkezelés célját a Biztonsagpiac.hu megszűntnek tekinti és a felhasználó személyes adatait törli, amennyiben az érintett felhasználó a biztonsagpiac.hu honlapot az utolsó látogatását követő 12 hónapig nem látogatja; illetőleg ha a felhasználó a regisztrációs kérelmét 30 napig nem élesíti. A nyertesek neve és lakcíme tekintetében az adatkezelés időtartama a nyeremény átadását követő 5 év.

4.3.6. A nyereményjátékokban való részvétel feltétele, hogy az érintett nyertessége esetén a nevének, valamint lakóhelye irányítószámának és megyéjének nyilvánosságra hozatalához hozzájáruljon.

4.4. Aktív, inaktív felhasználói státusz:

Biztonsagpiac.hu a felhasználó személyes adatait inaktív státuszba helyezi, amennyiben az érintett felhasználó az utolsó látogatását követő 12 hónapig a biztonsagpiac.hu oldalak egyikét sem látogatja. Az inaktív státuszban Biztonsagpiac.hu tárolja az adatokat, egyéb adatkezelési műveletet az adatokon nem végez. Az inaktív státuszból felhasználó a jelen pont szerinti bármelyik honlap meglátogatásával automatikusan aktív státuszba kerül, és személyes adatait Biztonsagpiac.hu a továbbiakban a 4.1-4.3. pontok szerint kezeli.

5. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálati feladatokat a Biztonsagpiac.hu ügyfélszolgálata (elérhetőség: biztpiac.szerk<bejgli>gmail.com látja el.

6. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Biztonsagpiac.hu
Cégnév: Biztonságpiac.hu Kft.
Adószám: 12433500-2-41
E-mail cím: biztpiac.szerk<bejgli>gmail.com
Postacím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 21/a

Tisztelt Felhasználó!

Felhasználási feltételek és adatvédelem röviden

1. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Biztonsagpiac.hu (1138 Budapest, Népfürdő u. 21/a 2. em. 7.) (a továbbiakban Biztonsagpiac.hu vagy Adatkezelő) mint adatkezelő, magukra nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak, úgy mint az

A Biztonsagpiac.hu online szolgáltatás (a továbbiakban: Biztonsagpiac.hu) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek elérhetők a http://biztonsagpiac.hu/adatvedelem webcímen.

A Biztonsagpiac.hu fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására.

Biztonsagpiac.hu jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására a Biztonsagpiac.hu által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. Biztonsagpiac.hu előzetesen, a www.biztonsagpiac.hu honlapon elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást a Szabályzat módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Szabályzat elérhetőségét, a felhasználót megillető_azonnali hatályú felmondás (leiratkozás) feltételeiről szóló tájékoztatást.

2. FOGALMAK

2.1. személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

2.12. adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – személyes adatok feldolgozását végzi.

2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.15. érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akire vonatkozóan az adatkezelés folyik. Jelen Szabályzat alapján a biztonsagpiac.hu felhasználói érintettek.

2.16. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.18. Hatóság: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

3. A Biztonsagpiac.hu ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

3.1. A Biztonsagpiac.hu szolgáltatás során személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul. Az érintett által szolgáltatott adatok tekintetében az adatkezeléshez történt hozzájárulást a Biztonsagpiac.hu vélelmezi. A Biztonsagpiac.hu szolgáltatás nyújtása során különleges adat nem kezelhető.

Személyes adat – az érintett számára adott tájékoztatásban megjelölttől eltérő célra – kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) a Biztonsagpiac.hura vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) a Biztonsagpiac.hu vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ezen esetekben a Biztonsagpiac.hu a személyes adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3.2. Személyes adatot kezelni csak a jelen Szabályzatban meghatározott célokból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak.

3.3. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

3.4. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájáruló nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

3.5. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintettet tájékoztatni kell arról is, hogy az adatkezelés önkéntes, vagy a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el.

3.6. A Biztonsagpiac.hu által a szolgáltatás teljesítésére igénybe vett adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Biztonsagpiac.hu határozza meg.

Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Biztonsagpiac.hu felel.

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Biztonsagpiac.hu rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Biztonsagpiac.hu rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.

Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

Az érintettel szemben a Biztonsagpiac.hu felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Biztonsagpiac.hu mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

A Biztonsagpiac.hu az általa igénybe vett adatfeldolgozók folyamatosan aktualizált listáját (név, székhely) a www.biztonsagpiac.hu/adatvedelem oldalon feltünteti.

3.7. Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést

a) valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy
b) olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.

Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet – kérelmére – tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Biztonsagpiac.hu és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

3.8. Személyes adatot Biztonsagpiac.hu harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek a 3.1.-3.4. pontokban, illetve a 3.12. pontban előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha

a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy
b) a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a jelen pontban foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3.9. Az érintett kérelmezheti a Biztonsagpiac.hunál

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére Biztonsagpiac.hu tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Biztonsagpiac.hu az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából elektronikus adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Biztonsagpiac.hu köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Biztonsagpiac.huhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását Biztonsagpiac.hu csak a jelen pontban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén Biztonsagpiac.hu írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről Biztonsagpiac.hu a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

3.10. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Biztonsagpiac.hu rendelkezésére áll, a személyes adatot a Biztonsagpiac.hu helyesbíti.

3.11. A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett a jelen pont szerint kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Biztonsagpiac.hu zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Biztonsagpiac.hu megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Biztonsagpiac.hu az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Biztonsagpiac.hu tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek a jelen pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

3.12. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Biztonsagpiac.hura vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Biztonsagpiac.hu, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Biztonsagpiac.hu a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha Biztonsagpiac.hu az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.13. Biztonsagpiac.hu köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Biztonsagpiac.hu, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Biztonsagpiac.hunak és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

A biztonsagpiac.hu weboldal szolgáltatással kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Biztonsagpiac.hu egyedi esetben közvetlenül, az érintettek jelentős körét érintő adatkezelési művelet elvégzése esetén a jelen szabályzat 3.5. pontja szerint, a www.biztonsagpiac.hu/adatvedelem oldalon tájékoztatja az érintetteket.

4.1. biztonsagpiac.hu weboldal felhasználóinak adatai

4.1.1. Az adatkezelés célja: a biztonsagpiac.hu oldalakon nyújtott szolgáltatások egy regisztrációval történő igénybe vétele lehetőségének biztosítása. A honlap látogatása során a Biztonsagpiac.hu a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a felhasználói adatokat.

Az érintettek külön hozzájárulása esetén az adatkezelés célja továbbá, hogy a Biztonsagpiac.hu közvetlen üzletszerzés vagy reklám céljából a későbbiekben az érintettek részére az általuk megadott elérhetőségeken kapcsolatfelvételt kezdeményezzen vagy reklámot küldjön.

4.1.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

4.1.3. A kezelt adatok köre:

A szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe, név; Felhasználónév; E-mail cím; Jelszó;

Reklám vagy közvetlen üzletszerzési célból önkéntesen megadható adatok köre: Cím; Nem; Telefonszám;Legmagasabb iskolai végzettség; Családi állapot; Okostelefon típusa;

4.1.4. Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

4.1.5. A Biztonsagpiac.hu cookie-t használ.

4.2. Honlap statisztika

4.2.1. Az adatkezelés célja: a felhasználói szokások elemzése.

4.2.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett külön hozzájárulása.

4.2.3. A kezelt adatok köre: a látogatás időpontja, IP cím, nyelvi beállítás a felhasználó gépén, küldő oldal webcíme, amennyiben keresőből érkezett, úgy a keresett kulcsszó, megtekintett oldalak száma, megtekintett oldalak webcímei, böngésző adatai, képernyőfelbontás.

4.2.4. Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

4.3. A Biztonsagpiac.hu piackutatási és nyereményjáték adatbázis

4.3.1. A Biztonsagpiac.hu kutatásaiban csak erre vonatkozó kifejezett regisztráció után lehet részt venni.

4.3.2. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók szegmentálása, piackutatások és az azokkal egybekötött nyereményjátékok lebonyolítása, nyeremények kiküldése.

4.3.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a; a nyertesek neve és lakcíme megőrzése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A felhasználók a regisztrációval hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Biztonsagpiac.hu piackutatásaival kapcsolatosan meghívót küldjön részükre vagy egyéb módon kapcsolatfelvételt kezdeményezzen az általuk szolgáltatott elérhetőségeken. Az egyes kutatások során adott válaszokat Biztonsagpiac.hu a regisztrációs adatoktól elkülönítve, személyazonosításra alkalmatlan módon kezeli. A személyes adatok módosítására és törlésére a regisztrációs azonosítóval belépve van lehetőség.

4.3.4. e-mail cím, jelszó, irányítószám, nem, születési év, végzettség, település típusa, dolgozik-e, lakóhely megyéje, családi állapot, háztartás mérete, háztartás jövedelme, lapolvasási szokások, internet használati szokások, érdeklődési kör, felhasználói azonosítószám, regisztráció dátuma, kitöltés időpontja, a böngésző és az operációs rendszer típusa, a képernyő felbontása, belépések időpontja és IP címe, kilépések időpontja, a nyertesek lakcíme.

4.3.5. az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig. Az adatkezelés célját a Biztonsagpiac.hu megszűntnek tekinti és a felhasználó személyes adatait törli, amennyiben az érintett felhasználó a biztonsagpiac.hu honlapot az utolsó látogatását követő 12 hónapig nem látogatja; illetőleg ha a felhasználó a regisztrációs kérelmét 30 napig nem élesíti. A nyertesek neve és lakcíme tekintetében az adatkezelés időtartama a nyeremény átadását követő 5 év.

4.3.6. A nyereményjátékokban való részvétel feltétele, hogy az érintett nyertessége esetén a nevének, valamint lakóhelye irányítószámának és megyéjének nyilvánosságra hozatalához hozzájáruljon.

4.4. Aktív, inaktív felhasználói státusz:

Biztonsagpiac.hu a felhasználó személyes adatait inaktív státuszba helyezi, amennyiben az érintett felhasználó az utolsó látogatását követő 12 hónapig a biztonsagpiac.hu oldalak egyikét sem látogatja. Az inaktív státuszban Biztonsagpiac.hu tárolja az adatokat, egyéb adatkezelési műveletet az adatokon nem végez. Az inaktív státuszból felhasználó a jelen pont szerinti bármelyik honlap meglátogatásával automatikusan aktív státuszba kerül, és személyes adatait Biztonsagpiac.hu a továbbiakban a 4.1-4.3. pontok szerint kezeli.

5. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálati feladatokat a Biztonsagpiac.hu ügyfélszolgálata (elérhetőség: szerkesz[email protected] vagy az [email protected] látja el.

6. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Biztonsagpiac.hu
Cégnév: Biztonságpiac.hu Kft.
Adószám: 12433500-2-41
E-mail cím: biztpiac.szerk<bejgli>gmail.com
Postacím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 21/a

7. Jogorvoslat

7.11. Amennyiben az Adatkezelők adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk a [email protected] címen.

7.12. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: [email protected]
Web: http://www.naih.hu

Budapest, 2015. 01.01.
Biztonsagpiac.hu